Rijschool Voorwaarden

Artikel  1 – Verplichtingen MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen.
Onder ‘kandidaat’ als in de lesovereenkomst genoemd, wordt hierna verstaan ‘de leerling’. Onder leerling wordt tevens verstaan ‘ouder’, ‘wettelijke vertegenwoordiger’ of ‘bedrijf’ als de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met het verstrekken van rijonderricht door aan de leerling. Indien in deze algemene voorwaarden MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen wordt gesproken van ‘hij’ of ‘zijn’, wordt tevens verstaan ‘zij’ of ‘haar’.

Onder ‘lesovereenkomst’ wordt verstaan de overeenkomst van opdracht met kandidaat als opdrachtgever en MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen als opdrachtnemer. De looptijd van de overeenkomst vangt aan na afspraak van de eerste rijles tot aan schriftelijke opzegging van de lesovereenkomst door de leerling of MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen als bedoeld in deze voorwaarden. De lesovereenkomst eindigt tevens door het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek door de leerling, tenzij partijen anders hebben afgesproken.

MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) dan wel wettelijke regelgeving die daarvoor in de plaats mocht komen.
 2. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkonderzoek) door MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: CBR) ) uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het praktijkonderzoek aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen heeft voldaan.
 3. Dat de leerling die via MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen het praktijkonderzoek heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van dit praktijkonderzoek, de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden.
 4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 60 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 5. De rijschool gebruikt de persoonsgegevens van de leerling uitsluitend om te kunnen voldoen aan de lesovereenkomst. De gegevens worden niet naar buiten gebracht en zijn beveiligd door ze op te slaan gedurende 7 jaar binnen de rijschool..
 6. De rijschool is verplicht inzage te verlenen aan de leerling zijn eigen persoonsgegevens als de leerling daarom vraagt.

Artikel  2 – Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs  te voldoen.
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor de op de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in  de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad.
 3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen.
 4. Het met MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijkonderzoek, na te komen.
 5. De leerling dient bij het praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs te overleggen en in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. De leerling is zelf verantwoordelijk voor tijdig behalen en geldigheid van zijn theoriecertificaat.
 6. Eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen vóórdat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 7. Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs om welke reden dan ook wordt geweigerd.
 8. Zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing, aan- of overrijding tijdens een rijles of praktijkonderzoek.

Artikel  3 – Betaling

 1. MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de lesprijs contant voorafgaand aan de les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor losse lessen als ook voor lespakketten.
 3. MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen is gerechtigd tijdens de looptijd van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde lessen kunnen nog tegen de lesprijs vóór verhoging genoten worden. De lesovereenkomst is geldig na ondertekening door de leerling tot aan schriftelijke opzegging door de leerling of MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen , dan wel tot aan het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling. Uitsluitend de leerling, en niet het bedrijf of de ouder, heeft bij verhoging van de lesprijs tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging, het recht de lesovereenkomst metMOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen schriftelijk te ontbinden.
 4. Gegeven kortingen, van welke aard dan ook, kunnen bij het niet met goed gevolg afronden van de opleiding komen te vervallen, en zullen in dat geval alsnog in rekening worden gebracht.
 5. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lesovereenkomst op te schorten totdat haar vordering als hierna omschreven is voldaan.
 6. MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen binnen 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.
 7. Indien de leerling in het verzuim blijft na aanmaning als in lid 5 bedoeld het verschuldigde bedrag aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen te betalen, is MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel  4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen onderzoek)

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek vooraf aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen te worden voldaan. Deze kosten zijn verschuldigd en niet restitueerbaar na aanvraag van het onderzoek. Mocht de leerling niet, niet tijdig of niet volledig de verschuldigde kosten van het onderzoek aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen hebben betaald, dan isMOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen gerechtigd om het onderzoek te annuleren, onverminderd de gehoudenheid van de leerling deze kosten aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen te voldoen.
 2. Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 3. MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het onderzoek integraal door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel  5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR en CCV het onderzoek wegens slechte weeromstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de rijles die voorafgaand aan het onderzoek heeft plaatsgevonden, dient ondanks de slechte weeromstandigheden wel door de leerling  aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen betaald te worden.

Artikel  6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen conform Art 2A, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lesuren vermeerderd met de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten, alsmede eventuele incassokosten, alsmede de door MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen betaalde kosten van onderzoek als in artikel 4 bedoeld, aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen te betalen. Indien het bedrag voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode ineens bij vooruitbetaling is voldaan, zal MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen het verschuldigde bedrag pro rata de reeds genoten lesuren restitueren onder aftrek van de door MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizenbetaalde / voorgeschoten kosten van onderzoek als in artikel 4 bedoeld en onder aftrek van de te maken administratiekosten.
 3. MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen kan de lesovereenkomst aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vast overeengekomen periode beëindigen om gewichtige redenen deze zijn beschreven in Art 2A. Hetgeen hiervoor in het tweede lid is vermeld ten aanzien van de restitutie van vooruitbetaalde bedragen, wordt ook bij opzegging door MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen toegepast, onverminderd de in artikel 7 van deze overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.
 4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van de aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR of het CCV vastgestelde tarief, voor zover MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR of het CCV.

Artikel  7 – Vrijwaring

 1. MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of aanrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkonderzoek met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
 3. Indien de leerling juridisch bestuurder is, vrijwaart de leerling MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel  10 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen verwerkt, mogelijk in de zin van de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen: de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie. Als de leerling lessen volgt bij Motorrijschool Karin Aalhuizen gaat de leerling automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en dus ook het noodzakelijke gebruik van de persoonlijke gegevens.er wordt in deze ter uitvoering aanvraag examens niet meer om een BSN gevraagd. De rijschool zal de complete naam met voorvoegsels en geboortedatum gebruiken om examens aan te vragen. Na afloop van de lesovereenkomst zal Motorrijschool Karin Aalhuizen alle gegevens van de leerling verwijderen. Ook zal er tijdens of na de overeenkomst gebruik worden gemaakt van de gegevens van de leerling in welke vorm dan ook.

Artikel  11 – Wijzigingen algemene voorwaarden

MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wie zijn wij

Onze website kan gevonden worden via:

 • https://www.rijschoolkarinaalhuizen.nl.
 • https://www.motorrijschoolkarinaalhuizen.nl.
 • https://www.autorijschoolkarinaalhuizen.nl.
 • https://www.brommerrijschoolkarinaalhuizen.nl.

Al deze site behoren toe aan MOTORRIJSCHOOL Karin Aalhuizen. Kamer van Koophandel inschrijfnummer 20120036

Welke data we registeren

Reacties

Gegevens die u ons vertrekt door het versturen van berichten, het invullen van de web formulieren en bestellingen. Deze gegevens bewaren we niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk verplicht. Wij verstrekken deze gegevens nooit aan derden.

Cookies

Cookies worden gebruikt voor analyse doeleinden en het functioneren van de site.